W mediach i na formach internetowych pojawia się wiele nieprawdziwych lub niepełnych informacji dotyczących celów oraz przebiegu postępowań egzekucyjnych – czyli tych realizowanych przez komornika. Musisz pamiętać, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, a jego zasadniczym zadaniem jest przymusowe dochodzenie roszczeń stwierdzonych tytułem wykonawczym. 

Komornik sądowy działa w ramach przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych i ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych. 

Komornik sądowy może (kierując się wyborem wierzyciela) prowadzić postępowanie z różnych składników Twojego majątku, a w szczególności z:

 • wynagrodzenia za pracę (z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia);
 • wynagrodzenia otrzymywanego z umów, w tym umowy zlecenia czy umowy o dzieło;
 • wierzytelności z rachunku bankowego (z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia); 
 • świadczeń emerytalno-rentowych (z uwzględnieniem kwoty wolnej od zajęcia);
 • innych wierzytelności (np. papierów wartościowych);
 • ruchomości (w tym z pojazdów mechanicznych, sprzętu RTV i AGD);
 • nieruchomości (w tym lokalów mieszkalnych, domów, działek rekreacyjnych);
 • przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Komornik ma prawo przymusowego otwarcia drzwi mieszkania lub firmy, przeszukania pomieszczeń, ma także prawo zasięgać informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji od m.in.: 

 • organów administracji publicznej, 
 • organów podatkowych, 
 • organów rentowych, 
 • banków, 
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
 • przedsiębiorstw, 
 • organów spółdzielni mieszkaniowych, 
 • zarządów wspólnot mieszkaniowych 
 • oraz innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu. 

Co ważne w przypadku nieprawidłowych działań komornika przysługuje Państwu prawo wniesienia do sądu rejonowego skargi na czynności komornika. Oprócz tego można składać skargi w trybie administracyjnym do Prezesa Sądu Rejonowego, czy do właściwej rady Izby Komorniczej.

Dlaczego sprawa trafiła do komornika?

Komornik wszczyna postępowanie na wniosek wierzyciela, czyli osoby lub firmy, której zalegasz ze spłatą. Komornik działa na podstawie tego wniosku. Nie może więc egzekwować większej należności niż wskazana we wniosku. Musi też prowadzić egzekucję z tych składników majątku, które zostały wskazane przez wierzyciela. Z chwilą wszczęcia egzekucji, komornik zawiadamia dłużnika o tym fakcie, podaje z jakiego tytułu, na rzecz kogo prowadzone jest postępowanie i jakich kwot dotyczy. Warto skontaktować się wtedy bezpośrednio z komornikiem i ustalić zasady spłaty zadłużenia.

Czym może zakończyć się postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne może zakończyć się wyegzekwowaniem i przekazaniem wierzycielowi całości zadłużenia (w wysokości określonej w tytule wykonawczym), wraz z kosztami i opłatami związanymi z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym. 

Może jednak okazać się, że postępowanie egzekucyjne okaże się być w całości lub części bezskuteczne – np. gdy w danym momencie, dana osoba nie posiada majątku podlegającego egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji komornik wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. 

Umorzenie postępowania nie oznacza jednak umorzenia zadłużenia

Wierzyciel może w każdym czasie skierować ponowny wniosek egzekucyjny do komornika i wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi bądź jego następcom prawnym. Wierzyciel może także dokonać cesji przysługującej mu wierzytelności na rzecz innego podmiotu, uprawnionego następnie do windykacji takiej wierzytelności.

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób kontaktu.
Wspólnie poszukamy dobrego rozwiązania!

Przygotuj potrzebne dokumenty, czyli numer sprawy lub PESEL do identyfikacji.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Napisz do nas
Chętnie pomożemy
close