Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem przymusową windykacją roszczeń mogą się zajmować wyłącznie wyznaczeni funkcjonariusze publiczni (komornicy sądowi) lub wybrane organy publiczne (np. urzędy skarbowe). Żaden windykator nie ma prawa do zajęcia wynagrodzenia, środków na koncie, ruchomości w mieszkaniu czy jakichkolwiek innych należących do Państwa aktywów. Nie może także ujawniać danych dotyczących sprawy innym, nieupoważnionym i nieuprawnionym osobom i podmiotom. 

Osoby kontaktujące się z Państwem z upoważnienia Kancelarii, mają na celu wyłącznie próbę zrozumienia Państwa sytuacji i możliwości finansowych dla polubownego rozwiązania sytuacji. Pracownicy Kancelarii z którymi będziecie prowadzili Państwo rozmowy są nakierowani na poszanowanie godności i prywatności, są nadzorowani i regularnie szkoleni, tak aby zapewnić najwyższy standard obsługi. Stanowczo potępiamy i karzemy jakiekolwiek przejawy braku kultury osobistej, agresji słownej czy braku poszanowania rozmówcy.

W swoich działaniach Kancelaria kieruje się Zasadami Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Zakazują one stosowania przy wykonywaniu czynności windykacyjnych metod i sposobów naruszających prawo i dobre obyczaje. W szczególności zakazane są następujące działania:

 • używanie siły, gróźb karalnych lub innych czynności naruszających godność osobistą;
 • używanie wulgarnego lub nieprzyzwoitego języka lub określeń naruszających godność osobistą, a także niegrzecznego tonu rozmów;
 • używanie jakichkolwiek innych środków mających na celu zastraszanie osoby zadłużonej;
 • przekazywanie lub ujawnianie informacji o zadłużeniu i przebiegu czynności windykacyjnych nieuprawnionym osobom trzecim, w tym zwłaszcza nieletnim członkom rodziny osoby zadłużonej;
 • przesyłanie lub używanie dokumentów, pism, ubiorów lub narzędzi wskazujących na wykonywanie czynności przez sąd, czy jakikolwiek urząd państwowy, lub zawierających informacje dla tych instytucji właściwe lub przeznaczone;
 • przedstawianie nieprawdziwych danych dotyczących zadłużenia, w szczególności określających charakter, wielkość lub status prawny zadłużenia;
 • podawanie nieprawdziwych informacji o swoim statusie, kwalifikacjach, doświadczeniu lub uprawnieniach zawodowych, w szczególności nieuprawnione, rzekome działanie w imieniu innego przedsiębiorstwa zarządzającego wierzytelnościami lub nieprawdziwe informacje o kwalifikacjach i uprawnieniach w zakresie zawodów prawniczych;
 • przekazywanie nieprawdziwych informacji o konsekwencjach braku spłaty zadłużenia, między innymi takich jak areszt, pozbawienie wolności, konfiskata majątku;
 • wyrażanie w kontaktach z osobą zadłużoną lub osobami trzecimi sugestii, że osoba zadłużona jest przestępcą;
 • przyjmowanie przez windykatorów od osób zadłużonych środków pieniężnych lub jakichkolwiek przedmiotów bez wystawienia pokwitowania;
 • grożenie w jakikolwiek sposób lub podejmowanie działań zmierzających do naruszenia własności lub posiadania;
 • pobieranie od osób zadłużonych, bez tytułu prawnego wynikającego z zawartych umów bądź przepisów prawa, kwot tytułem opłat w związku z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi;
 • stosowanie przy prowadzeniu windykacji sądowej, w szczególności windykacji masowej i przy dochodzeniu roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym, metod i sposobów stanowiących nadużycie lub obejście prawa.

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób kontaktu.
Wspólnie poszukamy dobrego rozwiązania!

Przygotuj potrzebne dokumenty, czyli numer sprawy lub PESEL do identyfikacji.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Napisz do nas
Chętnie pomożemy
close