W komunikatach, które od nas otrzymujesz może pojawiać się informacja o wpisie Twoich danych do rejestru dłużników. Sprawdź czym są biura informacji gospodarczej i jakie są konsekwencje takiego wpisu.

Czym są biura informacji gospodarczej?

To instytucje gromadzące dane o niespłaconych zobowiązaniach zarówno osób fizycznych,
jak i przedsiębiorców. Są prowadzone na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Biura informacji gospodarczej to miejsca, w których np. bank, instytucja pożyczkowa lub firma telekomunikacyjna sprawdza swoich klientów zanim podejmie decyzję o dostarczeniu usługi, udzieleniu kredytu, itp. Co ważne dane zawarte w polskich rejestrach są dostępne w wielu krajach UE, także może okazać się, że niezapłacony rachunek telefoniczny w Polsce stanie się przeszkodą do uzyskania kredytu w zupełnie innym regionie Europy. Wpis w rejestrze może widnieć nawet 10 lat.

Kiedy firma, której zalegasz ze spłatą może przekazać Twoje dane do takiego biura?

Może to zrobić tylko, gdy są spełnione następujące warunki:

  • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów o świadczenie niektórych usług;
  • łączna kwota zobowiązań konsumenta wynosi co najmniej 200 zł a opóźnienie w płatności co najmniej 30 dni;
  • minął co najmniej miesiąc, odkąd firma, której zalegasz z płatnością wysłała do Ciebie listem poleconym lub w inny sposób doręczyła Ci wezwanie do zapłaty zawierające ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do konkretnego biura informacji gospodarczej.
  • nie upłynęło jeszcze 6 lat od terminu płatności wynikającego z umowy pomiędzy Wami. 
  • w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

Podsumowując – w przypadku, gdy od ponad 30 dni zalegasz z płatnością na kwotę przekraczają 200 złotych, a firma poinformowała Cię o zamiarze wpisania Twoich danych do rejestru dłużników prowadzonego przez jedno z pięciu biur informacji gospodarczej aktualnie działających w Polsce, Twoje dane mogą się tam znaleźć.

Jakie są skutki wpisania do rejestru dłużników?

Możesz mieć trudności w otrzymaniu od innych podmiotów następujących usług:

  • usług o charakterze finansowym (kredytów, pożyczek, zakupów na raty);
  • usług ubezpieczeniowych (w tym w zakresie polis OC czy AC);
  • usług telekomunikacyjnych, w tym korzystania z usług telefonii stacjonarnej czy  zakupu telefonu komórkowego w abonamencie;
  • usług telewizji kablowej i cyfrowej oraz internetu;
  • innych usług abonamentowych.

Musisz wiedzieć, że większość dostawców usług na rynku regularnie sprawdza wiarygodność płatniczą swoich potencjalnych klientów i kontrahentów w bazach biur informacji gospodarczej. Oznacza to, że zanim dana instytucja podejmie decyzję o dostarczeniu Ci usługi lub towaru, sprawdzi w takim rejestrze m.in. to czy do tej pory regularnie wywiązywałeś się z innych zobowiązań. 

Jeśli znajdzie taki wpis, może odmówić sprzedaży usług lub produktu albo zaoferować mniej korzystne warunki transakcji. 

Pamiętaj, że w przypadku spłaty zobowiązania firma, której zalegałeś z płatnością musi zawiadomić biuro informacji gospodarczej, która zmodyfikuje rejestr wskazując, że roszczenie zostało spłacone. Natomiast (wbrew nieprawdziwym informacjom zamieszczanym na wielu forach internetowych, próbujących oszukać konsumentów oferując tzw. „czyszczenie danych w BIG”), nawet po spłacie zobowiązania dane osób zalegających z płatnościami są dalej przechowywane przez biura informacji gospodarczej przez okres do 10 lat od dnia, kiedy informacje te stały się informacjami archiwalnymi (art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych).

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób kontaktu.
Wspólnie poszukamy dobrego rozwiązania!

Przygotuj potrzebne dokumenty, czyli numer sprawy lub PESEL do identyfikacji.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Napisz do nas
Chętnie pomożemy
close