Jeśli w toku prowadzenia postępowania, komornik uzna, że nie posiadasz majątku wystarczającego do spłaty należności, komornik wyda postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. 

Może to nastąpić także w kilku innych przypadkach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego, w szczególności:

  • brak majątku, z którego komornik może prowadzić skuteczną egzekucję;
  • wniosek wierzyciela (czyli osoby, której zalegasz ze spłatą), który w każdym momencie może zażądać zakończenia lub zawieszenia działań komorniczych;
  • bezczynność wierzyciela trwająca ponad 6 miesięcy;
  • zmiana okoliczności powodująca niemożność kontynuowania postępowania (np. śmierć dłużnika, zniszczenie ruchomości, wprowadzenie niedopuszczalności prowadzenia określonych działań np. eksmisji);
  • prawomocne pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego uchylenie orzeczenia, na którym oparto klauzulę wykonalności;
  • inne przyczyny, w szczególności kwestie formalne i proceduralne.

Pamiętaj jednak, że umorzenie postępowania nie oznacza jednak umorzenia zadłużenia. 

W większości z wymienionych powyżej przypadków (w szczególności wówczas, gdy egzekucja zostanie umorzona wskutek braku majątku) wierzyciel może za kilka miesięcy, a nawet lat skierować ponowny wniosek egzekucyjny i wszcząć postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi bądź jego następcom prawnym (o ile będzie wszczynał egzekucję nie rzadziej, niż co 6 lat od daty ostatniego umorzenia postępowania egzekucyjnego). 

Wierzyciel może także dokonać cesji przysługującej mu wierzytelności na rzecz innego podmiotu, uprawnionego następnie do windykacji takiej wierzytelności. Umorzenie postępowania nie oznacza więc, że będziesz zwolniony z obowiązku spłaty zobowiązania. W praktyce wygląda to tak, że wierzyciele po upływie pewnego czasu podejmują kolejną próbę wszczęcia postępowania egzekucyjnego, co dla osoby zadłużonej oznacza obciążenie dodatkowymi kosztami i opłatami kolejnego postępowania komorniczego.

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób kontaktu.
Wspólnie poszukamy dobrego rozwiązania!

Przygotuj potrzebne dokumenty, czyli numer sprawy lub PESEL do identyfikacji.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Napisz do nas
Chętnie pomożemy
close