W przypadku, gdy nie mogliśmy się z Tobą skontaktować lub w rzadkich przypadkach, kiedy nie udało nam się dojść do porozumienia, przekazujemy Twoją sprawę do sądu. Po naszej stronie zajmują się nią doświadczeni prawnicy, którzy dobierają sposób i tryb postępowania do konkretnej sprawy.

W zależności od trybu postępowania sądowego – sprawa przebiega według różnych scenariuszy. Sprawy o zapłatę najczęściej kierujemy do elektronicznego postępowania upominawczego, które przewiduje uproszczoną formę rozpoznania sprawy. 

Czym jest elektroniczne postępowanie upominawcze?

To postępowanie, w którym na podstawie wniesionego przez wierzyciela w formie elektronicznej pozwu, sąd może wydać nakaz zapłaty. Następnie nakaz ten zostanie Ci doręczony do weryfikacji lub ewentualnego wniesienia sprzeciwu. Po jego uprawomocnieniu się firma, której zalegasz z płatnością zyskuje tytuł wykonawczy. Jest to dokument, który umożliwiający wszczęcie egzekucji komorniczej. 

Postępowanie upominawcze lub nakazowe

W sytuacji umorzenia elektronicznego postępowania upominawczego oraz w przypadkach, w których nie jest ono dopuszczalne, pozew z żądaniem zapłaty trafi do innego trybu postępowania, zwykle upominawczego lub nakazowego. W takiej sytuacji sąd również ma możliwość wydania nakazu zapłaty, który zostanie do Państwa doręczony z pouczeniem o terminie i sposobie możliwego kwestionowania żądań wierzyciela. 

Jakie masz możliwości?

Niezależnie od trybu postępowania masz możliwość wniesienia sprzeciwu, zarzutów lub odpowiedzi na pozew, w którym wskażesz swoje argumenty i zarzuty. Zostaną one rozpoznane przez sąd, który na podstawie całokształtu sprawy wyda wyrok. 

W trakcie trwania postępowania sądowego nadal możesz za naszym pośrednictwem zawrzeć porozumienie. Jak wpływa to na dalsze losy postępowania? W takim przypadku wierzyciel może zawiesić postępowanie sądowe lub zawnioskować o jego umorzenie. Kwoty wpłacone w ramach porozumienia wierzyciela ma obowiązek odjąć od kwoty zadłużenia wskazanej w pozwie, informując o tym sąd prowadzący sprawę. W zależności od terminu zawarcia porozumienia, oznaczać to może także zwrot części poniesionych kosztów sądowych, co z Twojej perspektywy oznacza zmniejszenie lub nawet całkowite odstąpienie od konieczności zwrotu kosztów sądowych na rzecz firmy, gdzie masz zadłużenie. Im szybciej dojdzie do zawarcia porozumienia, tym większa szansa na uniknięcie dodatkowych kosztów sądowych.

Koszty sądowe zwiększają pierwotną kwotę należności

Jeśli sąd uzna racje firmy, której zalegasz z płatnością, nałoży na Ciebie obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniężnej, powiększonej o poniesione przez wierzyciela koszty oraz koszty zastępstwa prawnego (jeśli firma była reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego). 

Sprawdź, jak rosną koszty należności w przypadku postępowania sądowego!

Wyrok i co dalej?

Od wyroku wydanego przez sąd w pierwszej instancji każda ze stron ma prawo wniesienia apelacji. W przypadku jej braku lub po jej rozpoznaniu wyrok również stanowi tytuł wykonawczy

Czym jest tytuł wykonawczy – to orzeczenie sądowe (zwykle nakaz zapłaty lub wyrok zasądzający roszczenie), które stwierdza w prawomocny sposób, że dłużnik jest zobowiązany do zwrotu na rzecz wierzyciela roszczenia (zadłużenia), powiększonego o koszty postępowania sądowego. Na podstawie wydanego przez sąd tytułu wykonawczego wierzyciel ma prawo do nieograniczonego w czasie wszczęcia postępowania egzekucyjnego (o ile będzie wszczynał egzekucję nie rzadziej, niż co 6 lat od daty ostatniego umorzenia postępowania egzekucyjnego).

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób kontaktu.
Wspólnie poszukamy dobrego rozwiązania!

Przygotuj potrzebne dokumenty, czyli numer sprawy lub PESEL do identyfikacji.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Napisz do nas
Chętnie pomożemy
close