W przypadku, gdy Twoja sprawa trafi do sądu, a ten uzna zasadność pozwu (według naszych statystyk dzieje się tak w ponad 90% postępowań), w zdecydowanej większości przypadków zostaniesz obciążony kosztami i opłatami związanymi z tym postępowaniem. 

Dlaczego tak się dzieje?

Zgodnie z art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi, na jego żądanie, koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu), powiększone o odsetki, w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty. Wysokość kosztów procesu jest zależna od rodzaju (trybu) postępowania oraz podjętych przez strony działań. 

Jak to wygląda w praktyce?

W sprawach o zapłatę, najczęściej kierujemy pozwy do sądu w trybie elektronicznego postępowania upominawczego. W takim przypadku wysokość opłaty od pozwu wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu (zadłużenia), ale nie mniej niż 30 złotych. 

Przykład:

W przypadku należności w wysokości 2000 złotych, opłata wyniesie 30 złotych, 

dla zadłużenia w wysokości 4000 złotych – 50 złotych. 

Z kolei dla zadłużenia zaś w wysokości 10 000 złotych – 125 złotych. 

W przypadku innych trybów postępowania (postępowanie upominawcze, nakazowe czy zwykłe) wysokość opłaty określona jest według przedziałów określonych w art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. 

I tak dla zadłużenia w wysokości 2000 zł opłata ta wyniesie 200 zł, dla zadłużenia w wysokości 4000 zł – 400 zł, dla zadłużenia zaś w wysokości 10 000 zł – aż 750 zł.

Powyższe opłaty sądowe nie stanowią jedynych kosztów, do których zwrotu będzie zobowiązania strona przegrywająca sprawę. Dodatkowo bowiem w grę mogą wchodzić koszty związane ze stawiennictwem świadków, powołaniem i wynagrodzeniem biegłych sądowych, czy kosztami związanymi z doręczeniem pism procesowych.

Co ważne w przypadku, w którym firma, której zalegasz z płatnością jest reprezentowana w postępowaniu sądowym przez profesjonalnego pełnomocnika (co ma miejsce w zdecydowanej większości pozwów o zapłatę kierowanych przez wierzycieli), obok zasądzonego przez sąd roszczenia wraz z odsetkami oraz obowiązku zwrotu kosztów procesu, strona przegrywająca zostaje także zobowiązana do zwrotu kosztów zastępstwa prawnego. Ich wysokość określają stosowne rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Wysokość kosztów zastępstwa prawnego zależy od wysokości zadłużenia. Przykładowo, dla zadłużenia w wysokości 2000 zł koszty te wyniosą od 600 do 900 zł, a dla zadłużenia w wysokości 10 000 zł – od 2400 do 3600 zł.
Podsumowując należy pamiętać, że suma kosztów sądowych w przypadku postępowań sądowych o zapłatę może być bardzo wysoka. W przypadku roszczenia w wysokości 6000 zł w postępowaniu upominawczym koszty procesu i zastępstwa prawnego wyniosą łącznie nie mniej niż 1600 zł. Do spłaty będziesz miał wówczas 6600 zł, a więc o ponad 30% więcej.

Dlatego zawsze zachęcamy do kontaktu z opiekunem Twojej sprawy w RK Legal. Wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązanie dostosowane do Twojej sytuacji. Dzięki temu sprawa nie trafi do sądu!

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób kontaktu.
Wspólnie poszukamy dobrego rozwiązania!

Przygotuj potrzebne dokumenty, czyli numer sprawy lub PESEL do identyfikacji.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Napisz do nas
Chętnie pomożemy
close