Zależy nam, by każdą sprawę rozwiązać w sposób polubowny, bez konieczności kierowania do sądu. Dla obydwu stron jest to lepsze rozwiązanie. Dlatego nasi klienci – firmy, które chcą odzyskać swoje należności, często proponują zawarcie porozumienia w sprawie spłaty.

Takie porozumienie może mieć różną formę: może np. ustalać harmonogram spłaty ratalnej, a nawet częściowe umorzenie zadłużenia w przypadku spłaty jego części.

Szczegółowa propozycja zależy od firmy, której dotyczy zobowiązanie, zawsze warto jednak skontaktować się z opiekunem Twojej sprawy w RK Legal i ustalić, na jaką propozycję możesz liczyć w Twojej indywidualnej sprawie. Wiemy, że na niektórych forach internetowych można znaleźć nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje. Dlatego poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dot. częściowego umorzenia długu.

Czy umorzenie może dotyczyć kapitału, czy tylko odsetek i opłat?

Zakres porozumienia jest zawsze ustalany indywidualnie i zależy od polityki kredytowej firmy, której zalegasz ze spłatą. Z kolei harmonogram spłat staramy się dopasować do Twojej indywidualnej sytuacji finansowej.

Niektóre porozumienia przewidują umorzenie nie tylko odsetek czy opłat, ale także kapitału (należności głównej) czy poniesionych kosztów sądowych. Sprawdź, jak wygląda to w Twoim wypadku – zadzwoń do opiekuna Twojej sprawy w RK Legal.

Co oznacza umorzenie długu?

Porozumienie dot. spłaty może przewidywać, umorzenie części zadłużenia w przypadku spłaty jego części zadłużenia (czyli zwolnienie z długu, zgodnie z art. 508 ustawy Kodeks cywilny). 

W momencie, gdy spełnisz warunki porozumienia ( dokonasz wpłaty, prześlesz wymagane dokumenty), pozostała część długu wygasa. Wierzyciel nie będzie więc miał już możliwości dochodzenia umorzonego długu.

Jakie mam gwarancje, że część długu zostanie definitywnie umorzona zgodnie z porozumieniem?

Proces uzgadniania i zawierania porozumień dotyczących spłaty polubownej jest zróżnicowany. Zależy od procedur danej firmy i rodzaju samego porozumienia (spłata ratalna, częściowe umorzenie itp.). Zawsze jednak firma, której zalegasz z płatnością przesyła lub wyraźnie akceptuje (w formie pisemnej lub elektronicznej, np. poprzez e-mail) konkretną propozycję spłaty, w tym umorzenia. 

Jeżeli wysłaliśmy do Ciebie wiadomość zawierającą konkretną propozycję spłaty, oferta taka, zgodnie z przepisami prawa jest dla nas – kancelarii i naszego klienta wiążąca. Prawo gwarantuje, że w przypadku dokonania wpłaty i przesłania wymaganej dokumentacji pozostała części zobowiązania zostanie umorzona.

Jaki wpływ będzie miało porozumienie na toczącą się sprawę i koszty sądowe?

Zawarcie porozumienia i uzgodnienie sposobu spłaty powoduje, że dalsze postępowanie sądowe nie będzie już potrzebne. Jeżeli sprawa została skierowana do sądu niedawno, istnieje duża szansa, że uda się ją wycofać i uzyskać zwrot większości poniesionych kosztów.

Postępowanie sądowe może zostać zawieszone lub umorzone, a w części przypadków osoba, której dotycy może liczyć na umorzenie części lub całości kosztów sądowych. Szczegółowe warunki porozumienia w tym zakresie, dopasowane do Twojej indywidualnej sytuacji, możesz uzyskać kontaktując się z naszą infolinią.

Czy mogę zawrzeć ugodę i uzyskać umorzenie, jeżeli toczy się postępowanie u komornika?

Tak, porozumienie w sprawie spłaty polubownej jest możliwe na każdym etapie sprawy, także wtedy, gdy została ona skierowana do postępowania egzekucyjnego. W zależności od ustalonych warunków, postępowanie u komornika zostanie zawieszone lub umorzone, a Ty będziesz miał możliwość polubownego uregulowania zobowiązania.

Dlaczego w korespondencji dot.  umorzenia RK Legal prosi mnie o dane urzędu skarbowego?

Osoba, której dług został umorzony ma obowiązek uwzględnienia umorzenia w rocznym zeznaniu podatkowym. Dane te są więc wykorzystywane do przygotowania formularza PIT 8C, który nasz klient ma obowiązek Ci wystawić. W dokumencie zostaje określony Twój przychód z tytułu umorzenia.

Dane dotyczące właściwego urzędu skarbowego nie są i nie mogą być wykorzystywane przez kancelarię lub jej klienta do jakichkolwiek innych celów.

Czy po zawarciu ugody i dokonaniu wpłaty dostanę pisemne potwierdzenie spłaty i zamknięcia sprawy?

Tak, niezależnie od formy, w jakiej zawierane jest porozumienie i jego warunków, możesz otrzymać potwierdzenie uregulowania całości zobowiązania. Zaświadczenie takie przesyłamy niezwłocznie, w formie pisemnej lub elektronicznej, w zależności od Twojego wyboru.

Wybierz najwygodniejszy dla Ciebie sposób kontaktu.
Wspólnie poszukamy dobrego rozwiązania!

Przygotuj potrzebne dokumenty, czyli numer sprawy lub PESEL do identyfikacji.

Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00.

Napisz do nas
Chętnie pomożemy
close